Διακήρυξη (σύστασης πρώτου στην Ελλάδα, κανονικού Τεκτονικού Σώματος του Α.Α.Σ.Τ., αμιγώς υπό γυναικών)


Από το έτος 1990 και εντεύθεν για εμάς τις εδώ υπογράφουσες την παρούσα εγεννήθη το Τεκτονικό Φως στο παγκοσμίως αναγνωρισμένο Τεκτονικό Τάγμα «Ανθρώπινο Δίκαιο» (Droit Humain).

Από της μυήσεώς μας σε Αοκαι μέχρι σήμερα ασκήσαμε αποκλειστικά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο τηρώντας το Σύνταγμα, τον Γενικό Κανονισμό και τα Τυπικά των 3 συμβολικών βαθμών, όπως αυτά ίσχυαν από το Ανθρώπινο Δίκαιο σε όλη την Ελληνική Επικράτεια κατ’ αντιγραφή από το Σύνταγμα, τον Γενικό Κανονισμό και τα Τυπικά της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας του Α και ΑΣΤ.

Δυστυχώς γεγονότα και συμπεριφορές ενάντια στην Τεκτονική Παράδοση και αντίληψη πλήγωσαν βαθύτατα αδελφούς και αδελφές, η διασαλευθείσα Τεκτονική Τάξη ουδέποτε αποκαταστάθηκε παρά τις προσπάθειες εχεφρόνων αδελφών και έτσι τον Νοέμβριο του 2002 οι κανονικώς συγκροτημένες Συμβολικές Στοές υπό τα ονόματα και αριθμούς αντιστοίχως 1ον: «Ερμής ο Τρισμέγιστος» υπ’ αρ. , 2ον: «Άρτεμις» υπ’ αρ.  και 3ον: «Διόνυσος» υπ’ αρ. , αποσχίσθηκαν από το εκπεσών Σώμα του Μικτού Τεκτονισμού. Το 2003 οι παραπάνω Σ. Στοές συγκρότησαν το Τάγμα «Ελληνικός Μικτός Ελευθεροτεκτονισμός» με έδρα στην Ανατολή Αθηνών και οι αντιπρόσωποί τους εξέλεξαν ως πρώτη Μεγάλη Διδασκάλισσα την αδ.: Στυλιανή Κοντολέοντος εκ των πρώτων και ιδρυτικών μελών της κινήσεώς μας.

Από το 2003 ως το 2009 ο «Ελληνικός Μικτός Ελευθερο – Τεκτονισμός» λειτούργησε κανονικά και αποκλειστικά κατά τον Αρχαίο και Α.Σ. Τύπο.

Κατά την ίδια περίοδο οι μυήσεις γυναικών ήσαν και στις 3 Σ.Στ. πολύ περισσότερες εκείνων των ανδρών. Το γεγονός αυτό γέννησε μεταξύ ημών το ενδιαφέρον και την επιθυμία δημιουργίας μιας Αμιγούς Γυναικείας Τεκτονικής Δυνάμεως, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται στην Ελλάδα Αμιγής Γυναικεία Μεγάλη Στοά και μάλιστα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Δυστυχώς και πάλι η Μ.: Διδ.: αδ.: Στυλιανή Κοντολέοντος δεν συμμέτεσχε στην υλοποίηση της παραπάνω επιθυμίας και αποφάσεως της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικών – αδελφών και δια αντιτεκτονικής συμπεριφοράς αντίστοιχης εκείνης που ώθησε την ίδια στην απομάκρυνση από το Droit Humain, αποχώρησε του Τάγματός μας συμπαρασύροντας σε φυγή ομάδα αδελφών προσκείμενων σε αυτήν και επιλησμόνων του Τεκτονικού καθήκοντος, που δεν άπτεται προσώπων, αλλά ιδεών, αξιών και αρχών, αυτής καθ’ εαυτής της Αλήθειας.

Αδελφοί και αδελφές, που παραμείναμε στις θέσεις μας, διαλύσαμε το Μικτό Τάγμα και οι αδελφοί αποφάσισαν να ζητήσουν την υιοθεσία τους συμφώνως προς τα παγκόσμια Τεκτονικά Θέσμια από την Μ.: Στ.: της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ.

Τοιουτοτρόπως, οι απομείνασες αδελφές, κανονικώς μυημένες από 20ετίας και εντεύθεν και εν όψει: α) της σοβαρότητος αν μη ιερότητος του κινήματός μας, β) του γεγονότος ότι ασκούμε από τη μύησή μας και εντεύθεν τον Α και ΑΣΤ αποκλειστικώς, γ) του γεγονότος ότι κατά την απόλυτη πεποίθησή μας ο Α και ΑΣΤ συνιστά το πλέον παραδοσιακό και πνευματικό αλλά και πλέον ευαίσθητο στις κοινωνικές εξελίξεις της εκάστοτε εποχής μυσταγωγικό τεκτονικό σώμα και δ) του γεγονότος ότι και οι τρεις Συμβολικές Στοές απαρτίζονται από 7 τουλάχιστον κανονικές Διδασκάλισσες και αδελφές των λοιπών συμβολικών βαθμών

ΣΥΝΗΛΘΑΜΕ

σε ΜΕΣΟ ΔΩΜΑ

Σε Ολομέλεια, παριστάμενων όλων των αδελφών Διδασκαλισσών των ανωτέρω Στοών και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ

  1. Την Ίδρυση της Μεγάλης Αμιγούς Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος.
  2. Τη λειτουργία αυτής κατά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.
  3. Την υιοθέτηση των αρχών και κανόνων του Συντάγματος, του Κανονισμού και των Τυπικών της Μ.Σ.Τ.Ε. του ΑΑΣΤ.
  4. Την ίδρυση Ερευνητικής Στοάς υπό το όνομα «ΑΘΗΝΑ» και Γαλλόφωνης Στοάς υπό το όνομα «VERITE».
  5. Την προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των 5 Συμβολικών Στοών για την 18/05/2010, προκειμένου να εκλεγεί Μ. Διδασκάλισσα και Συμβούλιο Μ. Αξιωματικών, που θα οδηγήσουν την ιδρυόμενη Μ.Α.Γ.Στ. της Ελλάδος του Α και ΑΣΤ στα πρώτα της βήματα.
  6. Την ανακοίνωση της παραπάνω Διακήρυξης διεθνώς και την επιδίωξη υπογραφής συμφώνων Φιλίας και Αμοιβαιότητας με αμιγή γυναικεία τεκτονικά τάγματα ανά την Υφήλιο και ιδιαιτέρως τη σύναψη δεσμών με τη Grande Loge Feminine de France και

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

  1. Την απόλυτη αποκοπή λειτουργίας από Μικτά Τάγματα και τη Λειτουργία του ιδρυόμενου Αμιγούς Γυναικείου Τεκτονικού Τάγματος μόνο στους  3

πρώτους συμβολικούς Βαθμούς, αυτούς του Μαθητού, του Εταίρου και του

Διδασκάλου, υπό την επωνυμία «Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της

Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου» με έδρα την Ανατολή Αθηνών.

Συνετάγη Εν Αν. Αθηνών τη 22 Μαρτίου του 2010.

Απαλλαγμένες μετάλλων, πιστές στους όρκους μας και στη διαρκή αναζήτηση του Αληθινού Φωτός.

Οι υπογράφουσες Διδασκάλισσες

Εκ της Σ.Στ. Ερμής ο Τρισμέγιστος     Εκ της Σ.Στ. Άρτεμις      Εκ της Σ.Στ. Διόνυσος